Nyheter

”Sverige, vi har ett bibliotek!” Forskningschefen i Årskrönika 2016.

För forskningssekretariatet var 2016 året då tre av våra egna projekt avslutades i form av böcker utgiv-na på Förlaget Näringslivshistoria, och då vårt eget bibliotek uppgraderades till forskningsbibliotek och blev godkänt som Librisbibliotek. Det berättar forskningssekreterare Anders Houltz i denna text från vår Årskrönika 2016.

På vårt forskningssekretariat driver vi oberoende forskningsprojekt som lyfter fram det svenska näringslivets utveckling. Projekten finansieras av vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

Under våren och sommaren slutspurtade vi med de stora biografierna över uppfinnarikonen Gustaf Dalén och bokbindarkungen Peder Herzog. I Herzogprojektet innebar det bland annat en spännande resa till den barndomstrakt i Niederwiesen i södra Tyskland som den unge bokbindarlärlingen lämnade på 1850-talet. Där träffade kollegan Jenny Stendahl och jag själv lokalforskare och fick inblickar i judiskt liv och kultur på den tyska landsbygden under 1800-talet.

Under året så skrev vår egen Karin Jansson Myhr även del 9 i rapportserien Näringslivshistoria: Vinstbegreppet i samhälle och företagande.

Dessutom inleddes ett forskningsprojekt som utifrån nytt material analyserar försäkringsbolaget Skandias omvälvande historia under det senaste kvartsseklet. Projektet samordnas av oss på Centrum för Näringslivshistoria och utförs av ekonomhistorikerna Mats Larsson och Mikael Lönnborg. Det kommer att resultera i en bok med planerad utgivning under 2018.

Vår vd Alexander Husebye och jag medverkade i den internationella forskningskonferensen Creativity and Entrepreneurship in the Global Economy på Humboldtuniversitetet i Berlin i maj. I vårt paper “Saving the Game: New approaches to documenting the global computer game industry” presenterade vi de planer vi har på att dokumentera den digitala spelindustrin.

Med seminarieserien ”Stockholm skriver historia” som inleddes våren 2016 vill vi i samarbete med Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadsarkiv och Stadshistoriska institutet vid Stockholms universitet sätta ljus på den stockholmshistoriska forskning som sker och inspirera till nya projekt. Fyra frukostseminarier arrangerades under 2016 och en gemensam blogg upprättades. Fortsättning följer under 2017.

Under 2106 avslutades det internationella EU-finansierade forskningsprojektet Enterprise of Culture, i vilket modeindustrin i en rad länder har analyserats av ett tvärvetenskapligt forskarteam under ledning av professor Regina Blaszczyk, University of Leeds. Den svenska insatsen i projektet utgjordes av”oral history”-intervjuer med nyckelpersoner inom den internationella modevärlden. Arbetet utfördes av etnologen och modehistorikern Ingrid Giertz Mårtenson och samordnades av oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Under många år har vårt bibliotek med näringslivshistoriska böcker utökats. Så även i år, då bokbeståndet växte – men framför allt gjordes lätt sökbart genom vår bibliotekarie Katarina Högbergs systematiska katalogiseringsarbete. I samarbete med Kungliga biblioteket länkades också vår lokala bokdatabas Sigfrid, som listar allt som finns i vårt bibliotek, till det nationella bibliotekssystemet Libris, som samordnar Sveriges forskningsbibliotek. Så från och med nu har vi även ett forskningsbibliotek. ■

Läs mer från vår årskrönika 2016