Våra tjänster
Inventera och värdera ditt foretags material

Push alsdfkja sflkasjfdlaksjdflaksjdflkasjdf

När vi hjälper våra kundföretag att skapa ett historiskt arkiv startar processen oftast hos kunden med inventering av olika arkivutrymmen och andra lokaler där företaget förvarar material.

Alla företag, oavsett om det är ett eller etthundra år, har en unik historia, som ingen kan kopiera. Vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälper dig koppla greppet om just ditt företags historia med ett strukturerat företagshistoriskt arkiv. Våra professionella arkivarier hjälper dig samla in allt från trycksaker, protokoll, årsberättelser, reklam, designskisser, och personaltidningar till fotografier, film, porträtt, ljudupptagningar, tidigare webbsidor och fysiska föremål. Vi inventerar, gallrar, ordnar och förtecknar materialet och bygger upp ett lättillgängligt historiskt arkiv som enkelt kan fyllas på.

För när materialet är lättåtkomligt blir det användbart. Oavsett om du sen har kvar arkivet hos dig själv eller låter oss ta hand om det, så är det en unik resurs för företagets interna och externa varumärkesarbete. Ordning och reda i de histo-riska arkiven är också ofta en förutsättning för att kunna uppfylla sina juridiska och affärsmässiga åtaganden gentemot omvärlden.

Eftersom historia skapas hela tiden hjälper vi dig även att sätta bevarandeplaner, djupintervjua dagens medarbetare och att regelbundet arkivera allt ditt webbmaterial.