Näringslivet och Coronan:
Vårt dokumentationsprojekt fortsätter

VISA BILDTEXT
Centrum för Näringslivshistoria dokumenterar coronoakrisens påverkan på näringslivet och samhället. (Illustration: Åsa Kax Ideberg.)

Sedan i mars 2020 bedriver Centrum för Näringslivshistoria projektet ”Näringslivet och Corona” som syftar till att dokumentera hur Coronakrisen påverkar det svenska näringslivet. Så här ser läget i projektet ut just nu, februari 2021.

Sedan i mars 2020 bedriver Centrum för Näringslivshistoria projektet ”Näringslivet och Corona” som syftar till att dokumentera hur Coronakrisen påverkar det svenska näringslivet. Dokumentationen vilar på tre delar: enkäter, intervjuer och mediesammanställning, och kommer längre fram att tillgängliggöras för forskning. Ambitionen är att dokumentationen ska kunna användas av forskare utifrån ett flertal olika discipliner, perspektiv och frågeställningar om Coronakrisens inverkningar på det svenska näringslivet.

Tematiskt dokumenterar projektet fem frågeställningar:

1. Hur företagens affärer har påverkats.
2. Hur företag ställt om sin organisation.
3. Hur bestående de förändringar som krisen medfört förväntas bli.
4. Hur samhällsstödet fungerat och tagits emot.
5. Hur medierapporteringen sett ut och förändrats.

Här följer en redogörelse för vad vi hittills gjort inom de olika delarna av projektet.

Enkäter

Under våren och hösten 2020 har fem enkäter skickats ut och vardera besvarats av ett hundratal svenska företag. Ytterligare enkäter kommer att sändas ut under våren 2021. Genom enkäterna dokumenteras projektets fem tematiska frågeställningar vid ett antal olika tillfällen under krisens förlopp med kvantitativa data. Genom enkäternas fritextsvar möjliggörs dessutom fördjupning och kvalitativ tolkning av företagens uppfattning under ett antal olika skeenden i krisen.

Intervjuer

Under hösten 2020 har 25 intervjuer genomförts med företrädare för svenska företag och näringslivets branschorganisationer. Ytterligare 25 intervjuer kommer att äga rum under våren 2021. Intervjuerna utgår från de tematiska frågeställningarna men ger också utrymme för de intervjuade att utveckla och fördjupa sina svar och tankar om Coronakrisen. Inför flertalet av intervjuerna har vi i pm-form sammanfattat det berörda företagets/aktörens uttalanden och påverkan av Coronapandemin. Dessa pm kommer att arkiveras och finnas tillgängliga tillsammans med intervjuerna.

Vill du delta i vår coronadokumentation? Läs mer här

Mediesammanställning

Mediesammanställningen täcker in ett stort urval av den dagliga medierapporteringen om näringslivet och Coronakrisen från den 16 januari 2020 och framåt. Sammanställningen uppdateras dagligen och kommer senare i projektet att tematiseras.

Dokumentationen av Coronakrisens konsekvenser för näringslivet har i skrivande stund (februari 2021) snart pågått i ett år – men den är inte färdig. Det är viktigt att täcka in alla faser av den pågående krisen, och vi avser därför att fortsätta dokumentationsarbetet så länge som Coronakrisen fortlöper. Under tiden sammanfattar vi delar av våra preliminära iakttagelser och räknar med att avslutningsvis presentera projektets resultat i form av ett seminarium och en rapport. Förhoppningsvis kommer det material som projektet samlat in att utgöra ett värdefullt material för framtida forskning.


Dokumentationsprojektet ”Näringslivet och Coronan” utförs av Centrum för Näringslivshistorias forskningssekretariat. 

Läs mer om vår forskningssekretariat