Konferens:
Teknik- och veten­skaps­historiska dagar 2024

12 jun 2024, kl 09.00 - 16.00

13 jun 2024, kl 09.00 - 16.00

14 jun 2024, kl 09.00 - 16.00

VISA BILDTEXT
Vi på Centrum för Näringslivshistoria är medarrangörer till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar med tema "Teknik och nation". Konferensen äger rum den 12–14 juni 2024 på Tekniska museet, Stockholms universitet och KTH i Stockholm.

Vi på Centrum för Näringslivs­historia är med­arrangörer till Teknik- och vetenskaps­historiska dagar med tema ”Teknik och nation”. Konferensen äger rum den 12–14 juni 2024 på Tekniska museet, Stockholms universitet och KTH i Stockholm.

Keynote speakers

  • Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
  • David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.

Mer information om konferensen hittar du här

Historiskt har teknisk utveckling och förmåga varit ett verktyg för att bygga välstånd och samtidigt bidragit till att skapa nationella identiteter, nationell självkänsla och nationella makthierarkier. Teknik har varit en avgörande faktor i väpnade konflikter och politiska allianser; kultur och medier har gestaltat teknik som en nationell resurs. Tekniska museer har representerat nationen och formulerat berättelser om nationell innovationsförmåga i sina utställ­ningar. Vetenskapliga akademier och stiftelser har delat ut priser som skänkt lika mycket glans åt värdnationen som åt pristagarna. Tekniska lärosäten har fostrat genera­tioner av teknologer i en anda som knyter samman teknisk innovationskultur och nationell självbild.

Efter det sena 1900-talets globaliseringsdiskussioner upplever det nationella en renässans i dagens samhälle. Det yttrar sig i historiskt djupgående gemenskaper och konflikter som väcks till liv. Men också föreställningar om sambanden mellan teknik och nation spelar en roll i dag. Bilden av ”en nation av ingenjörer” är levande och tekniken har en central betydelse i dagens debatt om nationell säkerhet, beredskap och mobili­sering.

Relationen teknik–nation har dessutom fått ny aktualitet genom de utmaningar som klimatförändring och miljöpåverkan utgör och genom de förhoppningar som knyts till den gröna omställningen. Värdefulla naturresurser står i geopolitikens fokus och ger upphov till energinationalism. I Sverige och andra länder har protektionistiska stånd­punkter tagit plats i debatten om nationell energimix och prioriteringar. Forskning om relationen mellan vetenskap, teknik och nation genomgick viktiga perspektivskiften runt millennieskiftet. Hur kan vi förstå och fördjupa denna forskning mot bakgrund av samtidens omvälvningar?

Deltagande

Konferensen välkomnar bidrag som belyser uttrycken för, och sambanden mellan, teknik och nation i ett historiskt perspektiv, men också bidrag som visar på bredden inom det teknik- och vetenskapshistoriska fältet inklusive medicinhistoria, ekonomisk historia, idéhistoria, etnologi och andra närbesläktade ämnen. Vi välkomnar bidrag från akademi, museer och arkiv, från etablerade forskare, doktorander och unga forskare.

Mer information om konferensen hittar du här

Anders Houltz

08-634 99 42

tidigare evenemang