Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Nytt projekt kring transporthistoriska samlingar

Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara.

Nordic Industrial Heritage Culture in the 2020, del II: Medborgare, samhällen och kultur­arvs­organisationer

Det nordisk-baltiska forskarnätverket ”Nordic Indus­tri­al Heritage Culture in the 2020s” höll den andra av tre workshops 24-26 mars 2022 i Tammerfors under temat ”Citizens, societies, and memory organizations”. Anders Houltz var där.

Nytt forsknings­samarbete om industri­arvs­kultur i de nordisk-baltiska länderna

Hur har näringslivets globalisering, digitalisering och omlokalisering påverkat vår förståelse av industrins kulturarv? En tvärvetenskaplig forskargrupp med deltagare från Danmark, Finland, Norge, Estland, Litauen och Sverige har bildats för att i tre workshops diskutera industriarvets betydelse i informationssamhället.

Välkommen Inger Olausson!

Inger Olausson, forskare och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, knyts till Centrum för Näringslivshistoria som gästforskare på deltid.

Vi har fått ett forskningsråd

Vi har inrättat ett forskningsråd som har till uppgift är att diskutera forskningsstrategier, projekt och samarbeten samt sprida kunskap om Centrum för Näringslivshistoria.

Välkommen Maja Hultman!

Postdoktor Maja Hultman kommer från januari 2021 vara knuten till oss på Centrum för Näringslivshistoria som deltidsgästforskare.

Världsbokdagen 23 april

Världsbokdagen äger rum på torsdag, den 23 mars. Centrum för Näringslivshistoria förvaltar en av världens mest omfattande förlagssamlingar från de flesta av de stora svenska bokförlagen.

Centrum för Närings­livs­historia dokumenterar Corona­krisen

Vi samlar in berättelser om och dokumentation kring hur företagen hanterar krisen i syftet till att skapa ett källmaterial för kommande forskning.

Befinner sig arbetarrörelsens historieskrivning i kris?

Hur ska arbetarrörelsen nå ut med kunskap om dess historia? Vår forskningschef Anders Houltz bevistade seminariet ”Att nå ut: Arbetarhistoria för 2000-talet”.

Flygande betong – ny utställning på ArkDes svävar tungt

Vi har bidragit till utställningen Flygande betong – byggelementen som förändrade världen på ArkDes i Stockholm.